Algemene verkoopvoorwaarden - Seliac

Algemene verkoopvoorwaarden

1- Algemeen en niet-tegenwerpbaarheid:

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel om onze relaties te regelen met onze klanten die producten en prestaties bestellen bij onze diensten. De bepalingen in onze algemene voorwaarden, en in voorkomend geval in de bijzondere voorwaarden, maken integraal deel uit van onze offertes of elke afgesloten verkoopovereenkomst. De medecontractant wordt geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle clausules, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de koper volledig en zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De koper ziet er dan ook formeel en zonder beperking van af om zich te beroepen op zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

De algemene aankoopvoorwaarden van de koper of elk ander soortgelijk document zijn dus niet aan ons tegen te werpen, tenzij wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig en/of nietig worden verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de andere bepalingen en de ongeldige en/of nietige bepaling, of de interpretatie ervan, zal eenvoudigweg vervangen worden door een bepaling die, binnen de wettelijke grenzen, eenzelfde of een soortgelijke, maar dan wel wettelijk aanvaardbare, impact heeft dan de ongeldige of nietige bepaling.

De titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden worden louter ter informatie gegeven.

2- Geldigheidsduur van de offertes:

Tenzij anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden is de geldigheidsduur van onze offertes 3 maanden.

Na deze termijn zijn wij niet langer gebonden aan de prijs vermeld in onze offertes tenzij wij dit schriftelijk bevestigd hebben op het ogenblik van of na de bestelling van de klant.

3- Plannen en beschrijvende documenten:

De afmetingen, gewichten, maten, rendementen, prijzen en andere gegevens in onze catalogi, folders, rondzendbrieven, plannen, technische documenten en prijslijsten worden bij benadering gegeven.

Deze gegevens zijn niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat in onze bijzondere voorwaarden.

4- Prijzen:

Tenzij anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden, zijn de vermelde prijzen onze prijzen vanuit onze magazijnen in Sprimont en hebben deze enkel betrekking op de levering van materialen, met uitzondering van onze andere werkzaamheden en prestaties, en in het bijzonder met uitzondering van plaatsing, montage, indienststelling en onderhoud. Indien de klant deze werkzaamheden en prestaties bestelt, zullen die aangerekend worden bovenop de prijs voorzien in onze bijzondere voorwaarden.

5- Betalingsvoorwaarden:

Tenzij anders bepaald, zijn onze facturen contact betaalbaar zonder korting. Elke laattijdige betaling levert van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een interest van 1,5% per maand op. Indien een enkele factuur niet betaald wordt op de vervaldatum wordt het verschuldigde saldo van alle, ook niet-vervallen, facturen of van facturen waarvoor een betalingstermijn werd toegekend van rechtswege invorderbaar en hebben wij het recht om de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of de lopende overeenkomst(en) te ontbinden zonder een schadevergoeding te moeten betalen. Bovendien wordt de factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de nog verschuldigde som, met een minimum van 50 euro per factuur.

De kosten voor de terugzending van de onbetaalde goederen zijn voor rekening van de klant.

6- Leveringstermijn:

De met de klant afgesproken leveringstermijn kan door Seliac verlengd worden als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen die zich voordoen ondanks de gebruikelijke toewijding. Dit kan gaan om gebeurtenissen zoals arbeidsconflicten (stakingen ...), transportproblemen, etc.

Leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven. De laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot de annulering van de bestelbon of tot eender welke schadevergoeding.

7- Voorbehoud van eigendomsrecht en risico:

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de facturen. De overdracht van de risico’s op de klant vindt echter plaats bij de levering van het materiaal. De goederen reizen steeds op risico van de koper.

8- Goedkeuring en ontvangst:

De klant zal het geleverde materiaal controleren op de plaats en op het ogenblik van de levering. Ongeacht of de klant deze controle uitvoert, wordt het materiaal geacht door hem te zijn goedgekeurd en in ontvangst genomen binnen de acht dagen na de levering, tenzij de klant een nauwkeurig beschreven schriftelijke klacht indient voor het verstrijken van deze termijn. De goedkeuring en de ontvangst hebben betrekking op alle zichtbare gebreken, dit wil zeggen alle gebreken die de klant kan vaststellen op het ogenblik van de indienststelling aan de hand van een aandachtige en ernstige controle en met name alle gebreken met betrekking tot de kenmerken, het rendement en de werking van het geleverde materiaal.

9- Garantie:

Er geldt een garantie van één jaar op het materiaal voor elke niet-zichtbare constructiefout of fout en deze garantie is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel of onderdelen.

De garantie kan niet ingeroepen worden bij slechte plaatsing of montage door de klant of derden, gebruik in abnormale of specifieke arbeidsomstandigheden die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, slecht onderhoud, wijziging, montage of herstelling van dit materiaal door de klant of door derden, normale slijtage van de onderdelen of overmacht.

10- Beperking van aansprakelijkheid:

Vanaf het ogenblik van de levering wijzen wij elke aansprakelijkheid van de hand en zijn wij niet verplicht om andere herstellingen uit te voeren dan die voorzien in bovengenoemd artikel 8, in het bijzonder voor ongevallen van personen, schade aan goederen die los staan van het geleverde materiaal, winstderving of elke andere schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken aan het materiaal.

11- Toepasselijk recht:

De relaties tussen Seliac en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht de nationaliteit van de partijen.

Elk geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Luik.

Article 12. Copyright

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de bovenvermelde algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van en, zonder het minste voorbehoud, akkoord te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Kwaliteit van de informatie en de dienst, beperking van aansprakelijkheid.

Seliac is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites waarnaar de gebruikers worden doorverwezen via de hyperlinks op de portaalsite van Seliac. De klant zal zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere elementen waaruit de site is opgebouwd worden beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Seliac of, in voorkomend geval, van een derde van wie Seliac de vereiste goedkeuringen heeft verkregen.

Behoudens andersluidende bepaling kunnen de teksten of cijfergegevens op de site gratis gebruikt worden, maar met vermelding van de bron en uitsluitend indien die niet bestemd zijn voor commerciële of reclamedoeleinden. Elke reproductie van deze gegevens voor commerciële of reclamedoeleinden, alsook alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen waaruit de site is opgebouwd, zoals de grafische stijl, de afbeeldingen, de geluiden of informaticatoepassingen, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan de directie van Seliac.

Links creëren naar de site

Seliac geeft toestemming om zonder voorafgaande aanvraag hyperlinks te creëren (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de portaalsite of elke andere pagina in zijn geheel.

Voor het gebruik van eender welke technieken om de portaalsite geheel of gedeeltelijk te integreren in een website en daarbij de exacte herkomst van de informatie, al was het maar gedeeltelijk, te verbergen of verwarring te creëren over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining, is dan weer de schriftelijke toestemming vereist van Seliac. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan de directie van Seliac.

Artikel 13. Volledige overeenkomst

Indien een van de clausules van deze overeenkomst van nul en gener waarde zou worden door een wijziging in de wetgeving, reglementering of door een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid en de naleving van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 14. Looptijd

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten aangeboden door SELIAC online staan.

Artikel 15. Bewijs

De computerregisters opgeslagen in de informaticasystemen van SELIAC en van zijn partners in redelijke beveiligingsomstandigheden worden beschouwd als de bewijzen van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

De voorwaarden vermeld op deze site zijn uitsluitend van toepassing voor leveringen op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. De artikelen verkocht door SELIAC stemmen overeen met de beschrijving en de presentatie van de gegevens in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgen kunnen er fouten sluipen in deze catalogus. Daarvoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 16. Bewaren en archiveren van de transacties

De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium, zodat die overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil zal de klant zich eerst richten tot SELIAC om tot een minnelijke schikking te komen. Zo niet, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik bevoegd, ongeacht de plaatsen van levering en de aanvaarde betalingsmethodes.

Demandez votre devis gratuit
Vraag uw gratis offerte aan
Analyse de votre installation gratuite
Onderhoud en herstelling van uw installatie
Faites tester gratuitement votre eau
Laat uw leidingwater gratis testen